LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCE 2023

PAZIŅOJUMS
Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akcionāriem par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ. Nr. 40003017085, juridiskā adrese: Kurzemes CMAS, Jaunpils pagasts, Tukuma novads), turpmāk – Sabiedrība, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2023.gada 26.aprīlī plkst. 11.00 Sabiedrības biroja telpās Kurzemes CMAS, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti – izmantojot tiešsaistes rīkus.
Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.


Akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

  1. Valdes un padomes ziņojumi.
  2. 2022.gada  pārskata apstiprināšana.
  3. 2022.gada peļņas izlietošana.
  4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2023.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.
  5. Par atteikšanos no akciju apliecībām, akciju dematerializācijas procesu, akcionāru [reģistrā ierakstīto datu aktualizācijas] pienākuma izpildes nodrošināšanu un rīcību ar Sabiedrības akcijām, kuras akcionāri ir atmetuši.


Papildus informācija par darba kārtībā iekļauto 5. jautājumu. Minētā darba kārtības jautājuma izskatīšanas rezultātā akcionāri tiks aicināti balsot un pieņemt lēmumu par Sabiedrības akcionāru reģistrācijas pārapstiprināšanas procesu, kura norise sastāv no šādiem posmiem:
1.posms. Valde sasauc akcionāru sapulci, kura apstiprina akcionāru pārapstiprināšanas procesa rīcības plānu, pēc kura tiek uzsākts akcionāru pārapstiprināšanas process.
2. posms. Faktiskā akcionāru pārapstiprināšana.
1. Pārapstiprināšanas process ilgst 3 mēnešus.
2. Personas, kuras ir ierakstītas akcionāru reģistrā kā akcionāri: ierodas personīgi akciju sabiedrībā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, nodod valdei akciju apliecību, iesniedz datus par: adresi, kurā persona ir sasniedzama, kontaktinformāciju, e-pasta adresi, bankas konta numuru (uz kuru dividenžu izmaksas gadījumā pārskaitāmas dividendes), kā arī sniedz ziņas par iespējamu saistību ar politiski nozīmīgu personu.
3.posms. Pēc akcionāru pārapstiprināšanas procesa noslēguma valde 10 (desmit) dienu laikā pēc trīs mēnešu termiņa notecējuma apkopo informāciju un sagatavo [jaunu] Sabiedrības akcionāru reģistra nodalījumu, kurā ieraksta ziņas par akcionāriem, paredzot, ka akcijas attiecībā uz kurām akcionāri Sabiedrībā nav izrādījuši interesi, ir pārgājušas Sabiedrībai sakarā ar to atmešanu.
4.posms. Grozījumu izdarīšana statūtos, ar ko atsakās no akciju apliecībām, pārejot uz reģistrētām akcijām (atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, kas stājas spēkā 2023.gada 1.jūlijā).

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas piedalīties sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2023.gada 23.aprīlim (3 dienas iepriekš) var nosūtīt Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: kcmas@kcmas.lv  pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, ka akcionārs vēlas sapulcē piedalīties, izmantojot video tiešsaisti. Uz minēto e-pastu akcionārs saņems tiešsaistes saiti, caur kuru varēs piekļūt sapulcei sapulces norises dienā.

Lai piedalītos sapulcē attālināti – tiešsaistē, akcionāram nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, kameru un mikrofonu. Reģistrējoties sapulcei, sapulces dienā akcionāram ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Akcionāru reģistrēšanās gan klātienē, gan tiešsaistē sapulces dienā, 2023.gada 26.aprīlī no plkst.10.30 līdz 10.59 sapulces norises vietā vai saitē, kuru akcionārs saņems e-pasta adresē.
Piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2023.gada 24.aprīlī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara. Pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri vēlas piedalīties sapulcē tiešsaistē, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pilnvaru jānosūta uz Sabiedrības e-pasta adresi: kcmas@kcmas.lv līdz 2023.gada 24.aprīļa plkst. 20.00.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no 2023.gada 12.aprīļa darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības birojā, iepriekš piesakoties pa tālr. 20223144   vai Sabiedrības mājaslapā www.kurzemescmas.lv.

Akciju sabiedrības “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
Valde 

← Atpakaļ